OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SINAPSIS - Institut aplikovaných psychosociálních studií z. s.

 • Sídlo: Sklářská 646/4, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
 • Forma: Spolek
 • IČ: 19335270
 • Nejsme plátci DPH
 • e-mail: info@sinapsis.cz
 • web: www.sinapsis.cz/vop.php
 • (dále jen „prodávající“)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala jakoukoliv službu, vstupenku na akci (konferenci aj.) či školení specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky či rezervace) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.sinapsis.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

II. Předmět plnění

 1. Služby jsou rozdělené do několika typů (konference, vzdělávací a další služby). Charakteristika jednotlivých akcí a služeb je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.sinapsis.cz.
 2. Předmětem plnění je vzdělávání nebo poradenství vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen služby).

III. Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky služeb jsou zveřejněny na internetové adrese www.sinapsis.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou službu a řádně a včas za ni zaplatit.

IV. Termín realizace výuky

 1. Služba (např. kurz, přednáška) probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 2. Služba může být realizována i ve dnech státních svátků. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
 3. Zahájení výuky je specifikováno v nabídce služeb (kurzů, přednášek apod.) na webové adrese dodavatele www.sinapsis.cz.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit termín služby (konference, kurzu, přednášky apod.) o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 6. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit službu (konferenci, kurz, přednášku apod.) z důvodu nenaplnění minimální kapacity (minimální počet je 150 řádně přihlášených účastníků na konferenci či 20 řádně přihlášených účastníků na kurz/školení; více jiné dle typu kurzu/akce). Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

V. Kurzovné

 1. Cena za příslušnou službu (dále jen kurzovné), je určena dle služeb dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.sinapsis.cz a je uvedena v objednávce objednatele a také v detailu kurzu (dle konkrétní specifikace služby).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků, či hodin strávených na příslušné akci (dle specifikace služby), vybavení místností při službě, technické vybavení aj.

VI. Platební podmínky

 1. Před zahájením služby (kurzu, konference, přednášky) je objednatel povinen zaplatit dodavateli celou částku kurzovného a to do data uvedeného na zálohové faktuře.
 2. Pro platnou rezervaci služby Ambasador je účastník povinen uhradit minimální požadovanou výši kurzovného (z další části dotovaného sponzory) a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání. Tato rezervační záloha je nevratná.
 3. Pro platnou rezervaci služby Konference je objednavatel povinen zaplatit celou částku do tří dnů od objednání, nejpozději však do lhůty uvedené na www.sinapsis.cz před zahájením konference. V opačném případě nemá dodavatel povinnost službu objednavateli zprostředkovat a objednavatel nemá nárok na vrácení kurzovného, pokud nebylo smluveno jinak.
 4. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet.
  1. Platební kartou online – Platbu lze provést na internetové adrese www.sinapsis.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu (comgate), kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
  2. Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena proforma faktura na danou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost dokladu. Po přijetí platby bude objednavateli do tří dnů vystaven daňový doklad, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu a také ho najde ve svém uživatelském účtu na webových stránkách www.sinapsis.cz. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je jednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

VII. Uživatelský účet

Na základě registrace objednavatele nebo zakoupení služby provedené na stránkách sinapsis.cz se automaticky vytváří objednavateli uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může objednatel provádět objednávání zboží, měnit své údaje a kontrolovat stavy plateb.

VII. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro službu lektora dle konkrétní specifikace dané služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že služba proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro službu kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 4. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu dle specifikace daného kurzu.
 5. Minimální počet osob v kurzu je 10, konferenci 150, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 10 (v rámci kurzu, či 150 v rámci konference) objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

VIII. Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou služby, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem.
 2. Reklamaci služby lze uplatnit nejpozději do dvou týdnů od zahájení služby, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, nabídka jiné služby, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 4. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 5. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 7. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

IX. Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením dané služby kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky, rezervace) avšak před faktickým zahájením služby (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné v plné výši nebo rezervační zálohu (v případě přípravného kurzu). Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývající částku kurzovného v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytujeme finanční ani jinou kompenzaci.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím webových stránek sinapsis.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím sinapsis.cz zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

X. Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem služby a objednal službu pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

XI. Ochrana díla

 1. Veškeré podklady, materiály a video-přednášky poskytnuté v rámci Služeb, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.
 2. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Dodavatelem jakýmkoliv způsobem Objednavatelem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.
 3. Služby pořádány jako Projekt Ambasador, Konference Kudy kam s psychologií a jiné, uvedení na sinapsis.cz určena výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.
 4. Záznamy služeb jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode 1. 8. 2023.

Ve Zlíně dne 1. 8. 2023

Mgr. et Mgr. Daniel Cabák

GDPR

Správce osobních údajů

SINAPSIS - Institut aplikovaných psychosociálních studií z. s.
se sídlem Sklářská 646/4, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 19335270, vedená u Krajského soudu v Ostravě vedeném L 20824 zastoupená Danielem Cabákem, předsedou spolku
(dále také „My“)

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako naše zákazníky, uživatele našich Internetových stránek, zákazníky a účastníky námi pořádaných přednášek, školení a konferencí o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Osobní údaje dětí mladších 15 let zpracováváme pouze pokud nám je poskytne jejich zákonný zástupce.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@sinapsis.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • registrujete se do našich webových stránek nebo aplikace;
 • se registrujete se na naši přednášku, školení či konferenci;
 • se zúčastníte naší přednášky, školení či konference;
 • provedete nákup v našem e-shopu;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • uzavřete s námi smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či konferencích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují:

 • serverové, webové a cloudové služby;
 • Google, Inc. (Gsuite, Gmail);
 • Gigaserver.cz (server hosting);
 • platební brány - comgate.cz;
 • IT služby (programování a správa serverů) - Jan Pagáč;
 • služby externích školitelů, konzultantů a obchodních zástupců - Daniel Cabák.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, která byla uvedena při udělení souhlasu.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace našich přednášek, školení a konferencí.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu a kraj můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem či písemně v rámci některého z našich školení.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

On-line marketing (souhlas)

Používáme funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na našich webových stránkách), prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook.

Souhlas s využitím osobních údajů pro tento účel je udělen souhlasem se zpracováním cookies.

Více informací naleznete opět na stránkách poskytovatele https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky, součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)

Vaše případné fotografie z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@sinapsis.cz. Vaši fotografii poté nebudeme uveřejňovat, nebo ji neprodleně stáhneme.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.

Zpracování Vašich osobních údajů je také nezbytné pro účely vedení účetnictví.

Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. zpracování je protiprávní;
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 5. odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Cookie je často jednoznačně identifikují váš počítač, ale můžou obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou.

Více o cookies se můžete dozvědět zde https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Na souborech cookie jsou založeny některé funkce našich služeb.

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Odmítnutí používání cookies

Používání cookies můžete odmítnout a blokovat.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, může se stát, že Vám přestanou fungovat některé funkce, které jsou na souborech cookie založené.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Seznam používaných cookies

 • Funkční
  • *SESSION*, ariadne* - nezbytné pro fungování stránek, přihlášení apod.
 • Analýza návštěvnosti a chování
  • Google Analytics (doubleclick.net, google.com, _utm*) - analýza návštěvnosti
 • Sociální sítě
  • Vimeo (vimeo.com) - přihlášení na Vimeo, funkce a nastavení přehrávače videí
  • Youtube (youtube.com) - přihlášení na Youtube, funkce a nastavení přehrávače videí
  • Facebook (facebook.com) - funkce sociálních pluginů pro Facebook (tlačítka To se mi líbí/Sdílet, apod.), přihlášení přes Facebook
 • Marketingovové
  • Facebook Pixel (facebook.com) - měření konverzí, cílení reklamy
  • adWords (doubleclick.net, google.com) - měření konverzí, cílení reklamy

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mail info@sinapsis.cz - na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat e-mailem.

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1.7.2023.